Общи Условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Чл. 1. (1). Настоящите общи условия уреждат отношенията между „БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД, ЕИК: 207764440, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, и лицата – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез уеб – базираната платформа на https://www.bezplatniobiavi.bg/, която като компютърна програма, дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на дружеството.
  (2). Настоящите общи условия уреждат и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушаващи търговски съобщения и последиците при установяването на такива.
  (3). Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват търговски съобщения чрез използване на платформата и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени чрез нейното използване.
 2. Чл. 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си https://www.bezplatniobiavi.bg/ , с попълването на заявка за публикуването на електронно търговско съобщение /обява/ се счита, че е сключило договор с БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва.
 3. Чл. 3. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на платформата https://www.bezplatniobiavi.bg/ дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД относно услугите, предоставяни чрез сайта https://www.bezplatniobiavi.bg/.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ

 1. Чл. 4. Лицата, желаещи да сключат с БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД договор за публикуване на търговско съобщение, създават собствен профил в уеб – базираната платформа, като попълват вярно и точно своите лични данни. Личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД, ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“, която е публикувана на уеб – страница https://www.bezplatniobiavi.bg/politikazapoveritelnostnalichnidanni/ .
 2. Чл. 5. (1). След създаване на собствен профил получателят на услугата избира от менюто на страницата бутона „добави обява“, след което въвежда текста на търговското съобщение, като при желание може да добави и снимки или видеоклип, както и телефон за връзка.
  (2). Получателят на услугата подава заявка за публикуване на търговското съобщение чрез избиране на бутон „публикуване“.
  (3). БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД изпраща на получателя на услугата потвърждение на посочен от получателя на услугата електронен адрес, като от този момент, договорът за публикуване на търговско съобщение се счита за сключен.
  (4). Срокът на договора е една година. В случай че съответният потребител не го е използвал в този срок, договорът се прекратява и профилът му се заличава от платформата.
 3. Чл. 6. (1). Получателят на услугата може по всяко време да спре действието или прекрати договора, като деактивира профила си или го изтрие.
  (2). В случай, че профилът бъде деактивиран, цялата информация съдържаща се в него се скрива, а публикуваните обяви се архивират за срок от 5 седмици, след което същите се изтриват, ако в този срок профилът не бъде активиран.
  (3). Профилът може да се активира повторно, в случай, че получателет на услугата заяви искането си чрез нова регистрация в сайта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ /ОБЯВИ/

 1. Чл. 7. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език.
 2. Чл.8.(1).Обявата следва:
  • да има заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга.
  • да е разпознаваема като търговска с ясно посочване на крайната цена на стока или възнаграждение за извършване на услуга в български лева с включени всички данъци, допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато разходите извън данъците не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници – да посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими;
  • да посочва условията за плащане, доставка, изпълнение;
  • да позволява ясна идентификация на лицето, от което изхожда;
  • ясно и недвусмислено да определя условията за ползване на промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива;
  • да осигурява лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържа такава информация;
  • да посочва основните характеристики на стоката или услугата, тяхното естество, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
  • да посочва за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба и, когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, ако такива са предоставени, както и условията по тях;
  • да сочи срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
  • когато е приложимо, посочва функционалността, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание;
  • когато е приложимо, да посочва всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
  • да посочва наличност на стоката или услугата;
  • да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата;
  • да сочи условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване;
  • да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо;
  • да сочи номер в Националния туристически регистър, когато е приложимо;

  (2). Допустимото е в съдържанието на обявата да не е посочена конкретна цена, когато е указана възможността тя да бъде предмет на преговори.
 3. Чл. 9. (1) Когато предмет на обявата са нови /неупотребявани/ стоки, те следва да бъдат с етикети на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
  (2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ и, ако е необходимо, указания за употреба.
  (3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.
 4. Чл. 10. (1) Когато предмет на обявата са стоки, пакетирани или опаковани предварително, тя трябва съдържа информация за тяхното количество, която да бъде означена върху опаковката, а при липса на такава – върху самата стока.
  (2) Когато количеството на стоката, пакетирана или опакована предварително, не е означено от производителя, вносителя или от лицето, пакетирало или опаковало стоката, получателят на услугата е длъжен да означи количеството върху стоката или върху опаковката ѝ.
 5. Чл. 11. Когато предмет на обявата са стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, обявата следва да сочи, че са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.
 6. Чл. 12. Обявата не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика.
 7. Чл. 13. (1). Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите;
  (2). Обявата може да има за предмет само продукти, които имат декларация за съответствие, маркировка, етикировка в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, актовете по прилагането му и Регламент (ЕО) № 106/2008 от 15 януари 2008 година.
 8. Чл. 14. Забранено е публикуването на обяви за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация.
 9. Чл. 15. (1). Лицата, които публикуват обяви за стоки и услуги, които са предмет на държавен надзор/контрол, лицензионен, разрешителен или регистрационен режими, са длъжни да прикрепят на съответното място в заявката за публикуване на търговско съобщение/обява, снимка на изискуемата по закон декларация, удостоверение за правоспособност, разрешение, лиценз или удостоверение за регистрация, етикет или маркировка /което е приложимо/.
  (2). Обяви, които не отговарят на изискванията по ал. 1 на този член няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата от БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД служебно или след получен сигнал.
 10. Чл. 16. Забранено е публикуване на обяви за стоки или услуги, включително, но не само:
  • които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
  • за услуги от сексуален характер, в това число видео и телефонни сеанси, секс чатове, посещения на адреси, еротични масажи, на порнографски материали, секс – артикули, медикаменти, лубриканти и други;
  • за телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване;
  • за преотдаване под наем на имоти, леки и тежкотоварни автомобили, инструменти, пособия и други, освен в случаите, когато наемателят има изрично разрешение за преотдаване.
  • за предоставяне на здравни, правни, финансови, погребални услуги, легализация на документи и други без необходимото образование, лиценз, разрешителни или регистрация;
  • за изготвянето и разпространение на забранени от закона вещества, химически разтвори, пиротехника, изработка и поддръжка на огнестрелни оръжия и муниции, психотропни, упойващи вещества и др.
  • за предлагането на болнични листове, бележки от личен лекар, епикризи, рецепти за продажба на лекарства, решения на ТЕЛК, инвалидни стикери и др.
  • за услуги, предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни.
  • за предлагане и изготвяне на всички видове документи, подлежащи на нормативен контрол (шофьорски книжки, лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация и други.);
  • за продажба на магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи; дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права.
  • за предлагане на регистрационни номера на МПС и придружаващите ги документи без превозните средства, за които се отнасят.
  • за продажба на дялове в дружества, акции, ценни книжка, приканване за участие в т.нар. „финансови пирамиди“ чрез набиране на средства, изкупуване на вземания, търгуване на фондова борса, посредничество, изготвяне на застраховки, букмейкърски залагания, представителство в търгове и други.
  • за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от Закон за кредитните институции.
  • за разпространяване на отключени софтуери или софтуерни пакети (Microsoft Office, Adobe Reader и т.н.), активационни кодове, електронни ключове и други, без оригиналния носител, към който се отнасят.
  • за приготвяне, доставка и разпространение на хранителни стоки и готови храни без необходимата регистрация и издаден лиценз от Българска агенция по безопасност на храните.
  • за продажба на акцизни стоки, както и отпадъците от тютюн по Закона за акцизите и данъчните складове;
  • за продажба и препродажба на телевизионни и интернет пакети, сключени с доставчик на услуги, мобилни СИМ карти, акаунти и профили в социалните мрежи, видеоигри, платформи за споделяне и услуги (Facebook, Instagram, Snapchat, Ebay, Amazon, Netflix, HBO и други).
  • за внос, продажба, пренасяне, отглеждане, внасяне и изнасяне зад граница и размяна на диви животни, защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, включително и на намерени мъртви екземпляри.
  • за продажба на застрашени, изчезващи и защитени видове животни по смисъла на българското и чуждестранно законодателство;
  • за продажба на пчелни продукти, пчелни майки и рояци без съответното разрешение или регистрация по Закона за пчеларството и актовете по неговото прилагане;
  • за продажба, бране, събиране, отрязване и изкореняване на защитени растителни и гъбни видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
  • за препариране, пренасяне и извозване зад граница, продажба и размяна на препарирани животински видове, защитени от българското законодателство;
  • за улавяне, задържане, събиране и продажба на яйца, както и убиване с каквито и да е средства и методи на птици, попадащи под закрилата на Закона за биологичното разнообразие;
  • за продажба, подготовка и обучение на животни за участие в боеве;
  • за продажба на живи животни за храна на други животни и хора;
  • за продажба на домашни любимци във възраст, в която са още зависими за хранене и грижа от майките си;
  • за продажба на животни със скопени крайници, уши, опашки, крила и други части от тялото;
  • за търговия с животински продукти (месо и млечни продукти и яйца) от нерегистрирани животновъди и обекти;
  • за продажба на домашни любимци на лица под 18-годишна възраст без изрично съгласие от родител/настойник;
  • за продажба на животни, в които предаването се осъществява чрез изпращане по куриер, чрез колет или по друг начин, който може да застраши здравето и живота на животното;
  • за продажба на неистински (фалшиви) монети и банкноти;
  • за сделки с монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, без да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива);
  • за продажба на оръжия или техни компоненти, както и боеприпаси без надлежно разрешение, включително но не само: бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им, автоматични огнестрелни оръжия, огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет, боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях, боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране; автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване;
  • за продажба на кожи от кучета и котки, или на защитени от закона животински видове;
  • за продажба на дрехи от кожа на защитени животински видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на „трофейни“ части от тялото, в това число рога, зъби, копита, кости и други;
  • за продажба на билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата;
  • за продажба или изтогвяне на химически субстанции, които застрашават здравето на човека или околната среда;
  • за изтогвяне или продажба на психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;
  • за продажба на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение, както и на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
  • за извършване на занаятчийски услуги по смисъла на Закона за занаятите, без лицето да е вписано в съответния регистър по реда на същия закон;
  • за обществени превози на пътници и товари, за таксиметрови превози, за превози на специфични товари, за превози на опасни товари, за международни превози, за други услуги по транспорт и пътници на товари без необходимата регистрация, разрешение и/или издаден лиценз по смисъла на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
  • за продажба, монтаж, проверки, ремонт и поддръжка на тахографи, тахографски листове и карти от лица, които нямат съответната правосопособност и не са регистрирани по реда на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
  • за сделки с моторни превозни средства, които не са надлежно регистрирани или са с прекратена регистрация по реда на Закона за движение по пътищата и актовете по прилаганего му;
  • за сделки и услуги със съоръжения с повишена опасност, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му, в това число, но не само: газови уредби, съоръжения и съдове под налягане, лични предпазни средства, строителни продукти и др.;
  • за услуги по предоставяне на „пътна помощ“ от лица без съответното удостоверение за регистрация, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
  • за продажба или отдаване под наем на замеделска и горска техника, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника и актовете по прилагането му;
  • за сделки и услуги с кораби и други плавателни средства, които не са регистрирани в регистровите книги на Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ по реда на Кодекса на търговското корабоплаване и актовете по прилагането му, когато такава регистрация се изисква;
  • за услуги по охрана без надлежна регистрация или разрешение по реда на Закона за частната охранителна дейност и актовете по прилагането му;
  • за продажба или наем на технически устройства и съоръжения за улов на риба или рапани с електрически ток и лъчения, дънни тралиращи и драгиращи средства, харпуни, кърмаци и маломерни мрежени уреди тип „парашут“/срекме/;
  • за сделки с неиндифицирани и нерегистрирани по реда на Закона за културното наследство културни ценности, в това число и сделки с кулутурни ценности, представляващи национално богатство;
  • за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;
  • за сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контол по Закона за измерванията и актовете по прилагането му;
  • за посреднически услуги по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, без лицето, публикуващо търговското съобщение/обява, да е регистрирано в Агенцията по заетостта;
  • за разпространение на твърди горива от лица и в обекти, които не са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
  • за всички други сделки с предмет стоки или услуги, за извършването на които съществува нормативна забрана или имат за предмет вещи, които за извън граждански оборот и представляват публична държавна или общинска собственост или са обект или предмет на престъпление.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ

Чл.17.

 1. Всяко търговско съобщение/обява следва да бъде публикувано в раздела, съответно подраздела на платформата, за който се отнася.
 2. Заглавието и текста на обявата трябва точно и ясно да описват предлаганата стока или услуга.

Чл. 18. Забранява се:

 1. публикуването на обяви, в които задължителните полета са попълнени неправилно.
 2. публикуването на една и съща или сходна обява повече от един път, в различни раздели или за различни географски точки;
 3. изтриването (архивирането) на обяви и повторното им публикуване със същото или с различно, съдържание и снимки, отнасящи се за стоки или услуги предмет на изтритите/архивирани обяви, с цел да бъдат позиционирани преди други обяви;
 4. публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки;
 5. публикуването на информация в това число снимки, която не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата;
 6. публикуването на лични данни, това число снимки на документи за самоличност, освен в предидените от настоящите общи условия случаи;
 7. публикуването в обявата на повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер;
 8. изброяването в заглавието или текста на обявата на допълнителни продукти или услуги, добавянето на ключови думи или препратки към други уеб – страници или социални мрежи;
 9. публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в това число телефони, уеб – адреси, връзки към такива, скайп или други средства за дистанционна комуникация;
 10. публикуването на нецензурни думи, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки, целящи да увредят честта и достойнството на трети лица;
 11. публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
 12. публикуването на уеб – адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;
 13. предлагането на регистрация в други уеб – базирани платформи и интеренет – страници;
 14. копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лого на други уеб – страници;
 15. при публикуването на обяви за стоки „втора употреба“ – използването на снимки свалени от Интернет;
 16. създаването на повече от един профил с цел неспазване на настоящите общи условия; използването на чужд профил;
 17. нарушаването на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.
 18. Чл. 19. Обяви, които не отговарят на изискванията на чл. 17 и чл. 18, ще бъдат премахвани служебно от БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД, или след получен сигнал.

V. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 1. Чл. 20. На уеб – базираната платформа https://www.bezplatniobiavi.bg/ могат да бъдат публикувани безплатни търговски съобщения/обяви.
 2. Чл. 21. (1). Безплатните обяви се публикуват и визуализират на страница от съответния раздел/подраздел на платформата за срок от два месеца. С всяко обновяване или редакция на обявата се подновява срокът ѝ на визуализация.
  (2). В случай че в двумесечния срок по ал. 1 обявата не бъде обновена поне еднократно, същата се архивира автоматично в профила на потребителя. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.

VI. НАРУШАВАЩИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, СИГНАЛИ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ.

 1. Чл. 22. Всички търговски съобщения/обяви, които нарушават нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани от платформата, след получен сигнал или служебно от БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД.
 2. Чл. 23. (1). Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД, когато счита някое търговско съобщение за нарушаващо негови права и законни интереси.
  (2). Сигналът следва да съдържа:
  • три имена или фирма на подателя, съответно ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон;конкретно посочване на нарушаващото търговско съобщение;клаузата от общите условия или правната норма, които са нарушени;конкретно и подробно описание на нарушението;в какво се състои искането на подателя на сигнала.

  (3). Към сигнала се прилагат доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени, съответно пълномощно – когато е подаден от пълномощник.
  (4). Сигнал, който не отговаря на изискванията на предходните алинеи, няма да бъде разглеждан.
 3. Чл. 24. (1). След получаване на сигнал по предходния член, БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД в срок от 24 часа извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства.
  (2). В случай че намери сигнала за основателен, БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД премахва съответното нарушаващо търговско съобщение/обява.
  (3). В случай че към сигнала не са представени доказателства за някои от твърдените факти или същите са недостатъчни или има съмнение за тяхната истинност, БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД оставя сигнала без последствия.
 4. Чл. 25. (1). Всяко лице може да подаде сигнал за нарушаващо съобщение като използва електронната поща в секция КОНТАКТИ на https://www.bezplatniobiavi.bg/.
  (2). След получаване на сигнала, БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД в срок от 24 часа извършва проверка и ако го намери за основателен, премахва нарушаващото търговско съобщение.

VII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Чл. 26. БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и актуалността на публикуваните търговски съобщения/обяви. Отговорност за това носят получателите на услугата.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Чл. 27. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: https://www.bezplatniobiavi.bg/?page_id=9264 и могат да бъдат едностранно изменяни от БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.
 2. Чл. 28. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 3. Чл. 29. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и БЕЗПЛАТНИОБЯВИ ЕООД се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. Сливен.
PayPal "Кафе"
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политиката за поверителност и Google Условия за ползване са приложени.
Политика за поверителност | Общи Условия
©2024 БезплатниОбяви.Бг – Всички права запазени